Digital kopiering

 

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.


Uten særskilt avtale direkte med Kristiania Eiendomsforvaltning AS er enhver kopiering, lagring og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov.


Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.